TERRATIS Kft.   1221 Budapest, Kapisztrán utca 23/B   Tel: +36-30-3382338   Kapcsolat Kapcsolat   Honlap térkép Honlap térkép   
 
Terratis földmérés nyitó oldal
Földmérő cég információ
Földmérő szolgáltatás
Földmérő referencia
Földmérés műszerpark
Földmérő partnereink
Földmérés extrák
Földmérő állás
Földmérés GPS alappontok létesítése Földmérés változási vázrajz készítés Földmérő 3D tervezési alaptérkép készítés Földmérés épület és birtokhatár kitűzés
        // www.TERRATIS.hu  / Extrák  / Földmérő tudásbázis, földmérés fogalomtár / Földmérési jogszabályok, törvények, rendeletek / 2002. (V. 14.) / 41 FVM rendelet - egyes, a számítógépes adatbázisból történo lekérdezés útján szolgáltatható ingatlan-nyilvántartási adatok igazgatási szolgáltatási díjáról és az adatátviteli vonalon történo adatszolgáltatásról
Leica Geosystems2002. (V. 14.) / 41 FVM rendelet - egyes, a számítógépes adatbázisból történo lekérdezés útján szolgáltatható ingatlan-nyilvántartási adatok igazgatási szolgáltatási díjáról és az adatátviteli vonalon történo adatszolgáltatásról

41/2002. (V. 14.) FVM rendelet
egyes, a számítógépes adatbázisból történo lekérdezés útján szolgáltatható ingatlan-nyilvántartási adatok
igazgatási szolgáltatási díjáról és az adatátviteli vonalon történo adatszolgáltatásról
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (2) bekezdésében, valamint az illetékekrol szóló 1990.
évi XCIII. törvény 67. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a
következoket rendelem el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed egyes, a számítógépes adatbázisból történo lekérdezés útján szolgáltatható ingatlannyilvántartási
adatok szolgáltatására, az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjára (a továbbiakban: díj) és
kezelésére, az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozásra és a számítógépes hálózaton
történo adatszolgáltatásra, valamint ennek díjára és a díjak kezelésére.
Egyes, a számítógépes adatbázisból történo lekérdezés útján szolgáltatható ingatlan-nyilvántartási adatok
szolgáltatása, az adatszolgáltatás díjainak kezelése
2. § (1) Papír alapú vagy számítógépes adathordozón (pl. mágneslemez) a következo ingatlan-nyilvántartási adatok
szolgáltathatók:
a) földkönyv vagy földkönyv kivonat,
b) földkönyv vagy földkönyv kivonat tulajdonosi adatokkal kiegészítve,
c) területi összesíto,
d) csoportosított adatok,
e) tulajdoni lap másolat.
(2) Ha a csoportosított adatok szolgáltatását természetes személy vonatkozásában kérik, a kérelemben meg kell
jelölni azt a törvényhelyet, amelyre figyelemmel az adatszolgáltatás teljesítheto. Ennek hiányában az adatok csak az
érintett személy közokiratba vagy teljes bizonyító ereju magánokiratba foglalt hozzájárulása esetén adhatók ki.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt szolgáltatásokért az e rendelet 1. számú mellékletének 1. táblázatában
meghatározott díjat kell fizetni.
3. § (1) A díjfizetés az adatigénylés helye szerint illetékes körzeti földhivatal - ideértve a Fovárosi Kerületek
Földhivatalát is (a továbbiakban együtt: körzeti földhivatal) - pénztárába történo készpénzbefizetéssel vagy az illetékes
megyei földhivatal - ideértve a Fovárosi Földhivatalt is (a továbbiakban együtt: megyei földhivatal) -, illetoleg a Földmérési
és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) az e rendelet 2. számú mellékletében felsorolt eloirányzatfelhasználási
keret számlájára történo átutalási megbízással teljesítheto.
(2) Az adatszolgáltatás csak akkor teljesítheto, ha a kérelmezo a díjat befizette, illetve átutalási megbízással történo
teljesítés esetén a fizetés tényét igazolja.
4. § (1) A megyei földhivatalok az általuk beszedett adatszolgáltatási díj azon részét, amely nem saját illetékességi
területükre vonatkozó adatállományukból való adatszolgáltatásból származik, a (2) bekezdésben meghatározottak
szerint, kötelesek átutalni negyedévenként az adatszolgáltatásban érintett ingatlanok fekvése szerint illetékes megyei
földhivatal számlájára.
(2) A bevétel 20%-a az adatszolgáltatás helye szerint illetékes megyei földhivatalt, 80%-a pedig az ingatlan fekvése
szerint illetékes megyei földhivatalt illeti meg.
(3) Amennyiben az adatszolgáltatás a FÖMI központi adatbázisából történik, a bevétel 80%-a a FÖMI-t, 20%-a pedig
az ingatlan fekvése szerinti megyei földhivatalt illeti meg.
(4) A FÖMI, illetve a megyei földhivatal a 2. § (1) bekezdése szerint szolgáltatott adatok díjának az ingatlan fekvése
szerint illetékes megyei földhivatalt megilleto részét a negyedévet követo elso hó tizenötödik napjáig átutalja a megyei
földhivatal eloirányzat-felhasználási keret számlájára.
5. § (1) A díjat vissza kell téríteni, ha a kérelem visszavonásáról - az ügyfél szóbeli vagy írásbeli bejelentésének a
földhivatalhoz történo beérkezése alapján - a földhivatal az érdemi intézkedést megelozoen tudomást szerzett.
(2) Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél a törvényes mértéket
meghaladó összegu díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni.
(3) A visszatérítést hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítésérol harminc napon belül intézkedni kell.
6. § (1) Díjmentes az adatszolgáltatás:
a) a statisztikai beszámolási rendszer keretében meghatározott adatokról;
b) a földmérési és térképészeti tevékenységrol szóló 1996. évi LXXVI. törvény 4. § (3) bekezdésében meghatározott
állami alapmunkák végzéséhez szükséges adatokról;
c) a földhivatal és a FÖMI hatósági feladatai ellátása során felhasznált ingatlan-nyilvántartási adatok vonatkozásában.
(2) Az adatszolgáltató által, külso szervezet részére megrendelésre végzett munkák esetében, az adatszolgáltatás
díját a megrendelo részére külön tételként fel kell számítani.
Az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozás szabályai, számítógépes
hálózaton történo adatszolgáltatás
7. § (1) Az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz történo csatlakozásért - az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi
CXLI. törvényben meghatározott esetek kivételével - egyszeri csatlakozási díjat kell fizetni.
(2) Az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz történo csatlakozás - azaz a hozzáférési jogosultság biztosítása - az
ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben meghatározott csatlakozási engedély és digitális belépési
igazolvány birtokában lehetséges. A digitális belépési igazolvány az egyszeri csatlakozás technikai megvalósítása.
(3) Az egyszeri csatlakozás díja 62 500 Ft, amely 1 darab digitális igazolvány eloállítását foglalja magában.
8. § (1) Az adatátviteli hálózatot a FÖMI üzemelteti.
(2) A hálózaton történo adatszolgáltatást csak abban az esetben lehet igénybe venni, ha a felhasználó a szükséges
technikai feltételekkel rendelkezik, és a szolgáltatás igénybevételének feltételeit rögzíto szolgáltatási szerzodést köt a
FÖMI-vel. Ez a szolgáltatási szerzodés a szolgáltatásoknak csak azon körére terjedhet ki, amit a felhasználónak a
hatályos és idevonatkozó jogszabályok egyébként is lehetové tesznek.
(3) A csatlakozási díjat a szolgáltatási szerzodés megkötésekor FÖMI eloirányzat-felhasználási keret számlájára
történo átutalási megbízással kell megfizetni.
9. § (1) Az adatátviteli vonalon keresztül a következo szolgáltatások vehetok igénybe:
a) betekintés tulajdoni lapba,
b) tulajdoni lap másolat,
c) térképmásolat,
d) egyéb beadvány.
(2) Az adatátviteli vonalon történo adatszolgáltatásért díjat kell fizetni, amely az adat-, illetve szolgáltatás díjából és a
hálózat használati díjából tevodik össze. A díjat e rendelet 1. számú mellékletének 2. táblázata tartalmazza.
(3) Az adatátviteli hálózati szolgáltatások igénybevételéért esedékes díj megfizetését a FÖMI eloirányzatfelhasználási
keret számlájára történo átutalással kell teljesíteni.
(4) Az adatátviteli hálózat használatáért fizetett díjat - a találatok díjának kivételével - a FÖMI a hálózat
üzemeltetésére és fenntartására fordítja.
(5) Találat alatt a lekérdezés feltételeit kielégíto válaszokat kell érteni. Intervallumban (helyrajzi szám, postai cím stb.
tartományban) történo lekérdezés esetén több találat is lehet.
(6) Az adatátviteli hálózat használatáért járó díjat díjmentes adatszolgáltatás esetében is meg kell fizetni.
(7) A FÖMI a találatok díját, valamint az adatszolgáltatási díjat a negyedévet követo elso hó tizenötödik napjáig az
adatszolgáltatásban érintett, területileg illetékes megyei földhivatal eloirányzat-felhasználási keret számlájára átutalja.
10. § (1) Csatlakozási engedéllyel rendelkezo felhasználónak a rendszerben folyószámlája van, amelyen a
lekérdezések és annak költségei, valamint a költségek kiegyenlítése folyamatosan követheto. A felhasználót a számla
egyenlegérol havonta a FÖMI írásban tájékoztatja, amely fizetési felhívásként is szolgál. Amennyiben a számla
kézhezvételétol számított 15 naptári napon belül a felhasználó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, tartozása
rendezéséig a hálózati szolgáltatásokat nem veheti igénybe.
(2) Ha a szolgáltatási szerzodés azonnali hatályú felmondással szunik meg, az adatátviteli hálózaton keresztül
történo újbóli adatszolgáltatás igénybevétele csak új csatlakozási engedély és szolgáltatási szerzodés alapján
történhet.
11. § Az e rendeletben és mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjak az általános forgalmi adót
tartalmazzák. A díjak számlázásánál a mindenkor hatályos általános forgalmi adó törvény szabályait kell alkalmazni.
12. § A díj visszatérítése és a mulasztási bírság tekintetében az illetékekrol szóló 1990. évi XCIII. törvény
a) 32. §-ának (2) bekezdésében foglaltak a díj visszatérítése tekintetében,
b) 34. §-ának (2)-(4) bekezdéseiben foglaltak a díj fizetésének módja tekintetében,
c) 34. §-ának (5) bekezdésében, illetve a 84-85. §-aiban foglaltakat a jegyzokönyvkészítés tekintetében,
d) 82. §-ában foglaltak a mulasztási bírság tekintetében,
e) 83. §-ában foglaltakat a díjfizetés ellenorzése tekintetében
általános szabályként értelemszeruen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illetékhivatal helyett
földhivatalt, illeték helyett díjat, lelet helyett jegyzokönyvet kell érteni.
13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követo 15. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követoen
kezdeményezett ügyekben kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a 12/1995. (V. 4.) FM rendelet 1. számú melléklet IV. 6. táblázat 61-
1., 61-2., 62., 64-1., 64. tételszámai, a táblázathoz tartozó megjegyzések a)-b) pontjai, továbbá 4. számú
mellékletének 1. és 2. pontjai.
1. számú melléklet a 41/2002. (V. 14.) FVM rendelethez
1. Ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásának díja
Tétel- szám Az adat megnevezése Mennyiségi
egység Díjtétel
1. A földkönyv vagy földkönyv kivonat ingatlan/darab 250 Ft
2. Földkönyv vagy földkönyv kivonat tulajdonosi adatokkal kiegészítve ingatlan/darab 500 Ft
3. Területi összesíto település 6250 Ft
4. Csoportosított adatok ingatlan/darab 625 Ft
5. Hitelesítés nélküli tulajdoni lap másolat ingatlan/darab 625 Ft
a) A földrészletek méréséhez, kituzéséhez és megosztásához szükséges ingatlan-nyilvántartási tartalomért -
ingatlanonként - az 5. tételszám alatti díjat kell felszámítani.
b) A területi összesíto díjtétele 5000 darabot meg nem haladó ingatlannal rendelkezo település összesíto adataira
vonatkozik. Ha a település ingatlanszáma az 5000 darabot meghaladja, a díjtételt minden további megkezdett 1000
ingatlan után 15%-kal kell növelni.
c) A csoportosított adatok leválogatása a technikai lehetoségek függvényében teljesítheto.
d) A táblázatban szereplo díjtételek papír alapú adathordozóra kerültek meghatározásra. Számítástechnikai
adathordozón (pl. mágneslemez) történo adatszolgáltatás esetében 6250 Ft díjhatárig 20%-kal, 6250 Ft díjhatár felett
10%-kal növelheto a díj mértéke, amely nem haladhatja meg a 150 000 Ft-ot.
2. Adatátviteli vonalon történo szolgáltatás díja
Földhivatali szolgáltatás Hálózati használat díja Adat/szolgáltatás díja
1. Betekintés a tulajdoni lapba 375 Ft+25 Ft/találat Díjmentes
2. Hiteles tulajdoni lap másolat 250 Ft+25 Ft/találat 1996. évi LXXXV. törvény 28. § (1) bekezdése szerint
3. Térképmásolat 250 Ft+25 Ft/találat 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet
szerint
4. Egyéb beadvány 250 Ft 125 Ft
2. számú melléklet a 41/2002. (V. 14.) FVM rendelethez
Név Számlaszám
Földmérési és Távérzékelési Intézet 10032000-01474527-00000000
Baranya Megyei Földhivatal 10024003-01409330-00000000
Bács-Kiskun Megyei Földhivatal 10025004-01409347-00000000
Békés Megyei Földhivatal 10026005-01409354-00000000
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földhivatal 10027006-01409361-00000000
Csongrád Megyei Földhivatal 10028007-01409378-00000000
Fejér Megyei Földhivatal 10029008-01409385-00000000
Gyor-Moson-Sopron Megyei Földhivatal 10033001-01409392-00000000
Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal 10034002-01409402-00000000
Heves Megyei Földhivatal 10035003-01409419-00000000
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal 10045002-01409464-00000000
Komárom-Esztergom Megyei Földhivatal 10036004-01409426-00000000
Nógrád Megyei Földhivatal 10037005-01409433-00000000
Pest Megyei Földhivatal 10032000-01409323-00000000
Somogy Megyei Földhivatal 10039007-01409440-00000000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földhivatal 10044001-01409457-00000000
Tolna Megyei Földhivatal 10046003-01409471-00000000
Vas Megyei Földhivatal 10047004-01409488-00000000
Veszprém Megyei Földhivatal 10048005-01409495-00000000
Zala Megyei Földhivatal 10049006-01409505-00000000
Fovárosi Földhivatal 10032000-01409316-00000000
Formátumok

Partnerek


 
   Terratis Kft logo Ugrás az oldal tetejéreUgrás az oldal tetejére  |  www.terratis.hu címlap  |  Honlap térkép  |  Kapcsolat, elérhetőség
Földmérés  |  Szolgáltatás  |  Referencia  |  Műszerpark  |  Állás  |  Tudásbázis, fogalomtár
Adatvédelmi nyilatkozat | A terratis.hu honlap látogatása a feltételek elfogadását jelenti

Készítette, üzemelteti:
 WWW.MAXELINE.HU Kft
 
Powered by MaXeline MXCMS8
 - CMS, hosting megoldások

CégismertetőÁllásajánlat, állásHírek, események
ÉpületfeltüntetésSzintvonalas térkép készítéseVáltozási vázrajz készítés és záradékoltatásGPS alappontok létesítése rövid határidővelTervezéshez való felmérés & 3D tervezési alaptérkép előállításÉpület és birtokhatár kitűzés / Kitűzés megrendelői tervek alapjánAKG pályázatokhoz szükséges felmérések és dokumentációk készítése
Budapest és környékeTovábbi referenciáink
Leica TC1205 mérőállomásLeica TCR1205 R100 lézeres mérőállomásLeica TC1205+ mérőállomásLeica TCR803 Power lézeres mérőállomásLeica ATX1230 GPS+GLONASS antenna (3db)Leica RX1250 irányító egység (3 db)Leica SmartRover 1200 RTK GPS (3 db)Leica DNA03 felsőrendű digitális szintezőLeica Sprinter 250M digitális építőipari szintezőLeica Disto D5 lézeres távolságmérő
Céges partnereinkEgyüttműködő partnereink
Földmérő állás, földmérő állásajánlat, földmérő mérnök állásFöldmérő tudásbázis, földmérés fogalomtár