TERRATIS Kft.   1221 Budapest, Kapisztrán utca 23/B   Tel: +36-30-3382338   Kapcsolat Kapcsolat   Honlap térkép Honlap térkép   
 
Terratis földmérés nyitó oldal
Földmérő cég információ
Földmérő szolgáltatás
Földmérő referencia
Földmérés műszerpark
Földmérő partnereink
Földmérés extrák
Földmérő állás
Földmérés GPS alappontok létesítése Földmérés változási vázrajz készítés Földmérő 3D tervezési alaptérkép készítés Földmérés épület és birtokhatár kitűzés
        // www.TERRATIS.hu  / Extrák  / Földmérő tudásbázis, földmérés fogalomtár / Földmérési jogszabályok, törvények, rendeletek / 2003. (XI. 13.) / 115 FVM rendelet - a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről
Leica Geosystems2003. (XI. 13.) / 115 FVM rendelet - a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet
a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről
Összhangban, az Európai Unió (a továbbiakban: EU) agrárpolitikai célkitűzéseivel, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről, és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról
szóló 2003. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 45. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendelem el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Fogalommeghatározások
1. § A rendelet alkalmazásában:
a) Fizikai blokk: a földfelszínnek az e jogszabály rendelkezései alapján lehatárolt része.
b) Blokkazonosító: a fizikai blokkok egyedi és egyértelmű megjelölésére szolgáló betűvel vegyes számsorozat.
c) Ortofotó: a rendelet céljainak megfelelő pontosságú méretek és területek meghatározására alkalmas, térképszerűen
átdolgozott légifelvétel.
d) Nagyon nagy felbontású űrfelvétel: a földfelszínt 1,5 méter felbontásnál finomabban ábrázoló űrfelvétel.
e) Mezőgazdasági parcella: összefüggő mezőgazdasági földterület, amelyen egyetlen termelő egyetlen növényfajt (vagy
növényfajtát) termeszt, beleértve a pihentetett és a mezőgazdasági területek erdősítési programjában résztvevő területeket is.
f) Fizikai blokktérkép: egy vagy több fizikai blokk adattartalmának együttes megjelenítése analóg vagy digitális formában.
g) Támogatható terület: a fizikai blokkon belül azon területek összege, melyekre földterülethez kapcsolódó támogatás jogosan
igényelhető.
h) Távérzékeléses ellenőrzés: a támogatási kérelmekben szereplő adatok valódiságának és a pályázati eljárást követően kötött
szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítésének vizsgálata az űr- és légifelvételek objektív adatainak kiértékelésével.
i) Kataszteri fedvény: az ingatlan-nyilvántartási térkép olyan nem hiteles digitális másolata, mely csak a földrészlet-határokat és a
helyrajzi számokat tartalmazza.
j) Tematikus réteg: a térinformatikai rendszer részét képező, logikailag összetartozó adatokat tartalmazó részhalmaz (pl. agrárkörnyezetgazdálkodási
intézkedésekben részt vevő mezőgazdasági parcellák tematikus rétege).
2. § (1) A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (a továbbiakban: MePAR) a Törvény hatálya alá tartozó, földterülethez
kapcsolódó támogatások eljárásainak kizárólagos - állami tulajdonú - országos azonosító rendszere.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt eljárások során a MePAR adattartalmát kell használni.
(3) A földterület-azonosítás hivatkozási alapja a fizikai blokk, és ezen belül történik a mezőgazdasági parcellák megjelölése.
(4) A MePAR fizikai blokkrendszere térképi megjelenítésének képi háttere az ortofotó vagy nagyon nagy felbontású űrfelvétel.
(5) A MePAR működésének alapja egy térinformatikai rendszer és annak adatbázisa.
(6) A MePAR térinformatikai rendszerének térképi alapját az Egységes Országos Vetületi (EOV) rendszerben kell elkészíteni, és
meg kell felelnie az 1:10 000-es méretarányú állami topográfiai térkép pontosságának.
3. § A MePAR-t az Európai Unió szabályozásával összhangban úgy kell létrehozni és működtetni, hogy:
a) lehetővé tegye a támogatás alapját képező mezőgazdasági parcellák fizikai blokkon belüli elhelyezkedésének rögzítését, és
területük meghatározását;
b) biztosítsa a 2. § (1) bekezdésében meghatározott támogatásokra vonatkozóan benyújtott kérelmek adminisztratív
ellenőrzéséhez (területi túligénylések és kettős igénylések kiszűrése, kifizetési jogcímek közötti keresztellenőrzések), továbbá a
távérzékeléses- és/vagy helyszíni ellenőrzéséhez szükséges 4. § (1) bekezdése szerinti alapvető adatokat;
c) alkalmas legyen Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) benyújtott kérelmek és pályázatok
kezeléséhez szükséges térinformatikai alapok biztosítására;
d) tegye lehetővé a külön jogszabályok alapján engedélyezett, támogatásra jogosult területek cseréjének nyilvántartását;
e) megállapítható legyen a kataszteri fedvényen szereplő földrészletek és a fizikai blokkok kapcsolata.
A MePAR adattartalma
4. § (1) A MePAR alapvető adatai:
a) a fizikai blokkok határvonalai;
b) a fizikai blokkon belül a meghatározó műveléstől eltérő és a támogatásra nem jogosító területek határvonalai;
c) a támogatható és nem támogatható területek mértéke;
d) a blokkazonosító;
e) ortofotó vagy nagyon nagy felbontású űrfelvétel.
(2) A MePAR további összetevői a külön jogszabályokban megfogalmazott támogatási jogcímeknek megfelelő tematikus rétegek,
valamint a kataszteri fedvény.
A fizikai blokkok meghatározása
5. § (1) A fizikai blokk a földterülethez kapcsolódó támogatási eljárások céljára kialakított, a mezőgazdasági művelés
szempontjából hosszabb távon állandó, terepen azonosítható határokkal (pl. utak, vasutak, csatornák, töltés, erdőszél, fasor stb.)
rendelkező összefüggő földterület. Egy fizikai blokkban több mezőgazdasági parcella lehet és több ügyfél is gazdálkodhat.
(2) A fizikai blokkban a 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt határvonalakat csak akkor kell kialakítani, ha az általuk határolt
terület 0,1 hektár vagy annál nagyobb. Az így kialakított területekhez területadat is tartozik.
(3) A fizikai blokk meghatározása távérzékeléses és szükség szerint helyszíni adat-felvételezésen alapul. A fizikai blokkon belül a
különböző mezőgazdasági hasznosítások (pl. szántó, gyep, ültetvény, erdő, halastó, mozaikos művelés), valamint a beépített és
infrastruktúrának használt területek elkülönítése az adat-felvételezés időpontjában fennálló tényleges mezőgazdasági művelés
szerint történik.
(4) Nem támogatható az a terület, mely egyetlen földterülethez kapcsolódó támogatásnak sem alapja.
(5) A fizikai blokktérkép minden önállóan elkülönített területet ábrázol és ezekhez a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti területadat
is megjeleníthető. A fizikai blokktérkép - az áttekinthetőségtől függően - a kataszteri fedvényt is tartalmazza.
6. § (1) A földterülethez kapcsolódó támogatási kérelmek térképi alapját minden évben a 4. § (1) bekezdésében foglalt adatok
előző év december 31-i állapotban lezárt törzsállománya képezi, amely a kataszteri fedvénnyel együtt az MVH-nak átadásra kerül.
(2) A 3. § szerinti eljárásokhoz az (1) bekezdés alapján meghatározott törzsállomány adatait kell használni.
7. § (1) A MePAR programszerű felújítását és változásvezetését biztosítani kell.
(2) A 4. § (1) bekezdésében foglalt adatok programszerű felújítását 2004-től kezdődően évente az ország területének legalább
egyharmad részére kell végrehajtani új adatfelvételezés segítségével oly módon, hogy a felújítás az ország egész területére
vonatkozóan háromévente legalább egyszer megtörténjen. A felújítást az 5. §-ban foglalt követelményeknek megfelelően kell
elvégezni. Az ennek alapján szükséges változtatásokat a törzsállomány másolati példányán kell átvezetni.
(3) A 4. § (2) bekezdésében foglalt kataszteri fedvény aktualizálását a támogatható területek vonatkozásában évente a
földhivatalok végzik. Ennek a MePAR adatbázisba történő bedolgozásáról a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban:
FÖMI) gondoskodik.
(4) A változásvezetési eljárás bejelentésre vagy hivatalból indul. A bejelentésre induló változásvezetési eljárást az ügyfél abban
az esetben kérelmezheti, ha őt a támogatási eljárás során a blokk-kialakítás miatt érdeksérelem érné. A bejelentéseket az arra
rendszeresített 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani az MVH illetékes megyei hivatalához. Az évente
október 1-jéig benyújtott bejelentésekben foglalt, az MVH által elfogadott változások átvezetésre kerülnek és a következő évi
kérelmezéseknél már felhasználhatók.
(5) Az MVH saját hatáskörben hivatalból felülvizsgálhatja a fizikai blokkokat és szükség szerint kezdeményezi a 4. § (1) bekezdés
a) és b) pontjaiban foglalt adatok módosítását.
(6) Az ügyfél köteles az MVH felé bejelenteni az általa végrehajtott, illetve az őt érintő, a 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban
felsorolt adatokkal kapcsolatos változásokat. A bejelentést az erre rendszeresített 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon
kell benyújtani az MVH illetékes megyei hivatalához. A bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit a kérelmező
viseli.
Üzemeltetés
8. § (1) A MePAR országos térinformatikai adatbázisát a FÖMI hozza létre és az MVH részére működtetésre átadja. A MePAR
tulajdonosi jogait az MVH gyakorolja.
(2) A MePAR működtetésében a FÖMI a következő feladatokkal vesz részt: a 4. § (1) bekezdése szerinti alapvető adatok éves
változásvezetése és felújítása, az évenkénti támogatás igényléscsomag részét képező blokktérkép mellékletek minden gazdaságra
egyedileg történő előállítása, valamint az MVH által kiválasztott területekre a területalapú támogatási kérelmek táblánkénti,
távérzékeléses ellenőrzése és annak dokumentálása. Az átadott feladatok részletezéséről az MVH és a FÖMI delegálási szerződést
köt.
(3) A MePAR országos térinformatikai adatbázis változásvezetésének, felújításának és üzemeltetésének költségeit az MVH
delegált feladatok keretében biztosítja. Az MVH viseli a feladata ellátásához szükséges földmérési állami alapadatok külön
jogszabály szerinti igazgatási szolgáltatási díját.
A MePAR adatbázisából teljesíthető szolgáltatások és azok díjai
9. § (1) A MePAR 4. § (1) bekezdés szerinti adatbázisát és a kataszteri fedvényt csak az MVH, és a Törvény vagy a
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter rendelete felhatalmazásával rendelkezők kezelhetik és szolgáltathatnak abból
adatokat, a (2) bekezdés kivételével arról harmadik fél számára másolat nem készíthető.
(2) A Törvény 36. § (1) bekezdésében foglaltak esetében a kérelmező által kitöltött, a kérelem mellékletét képező A3-as egyedi
blokktérképről - saját archiválás céljára - a kérelmező egy példányban másolatot készíthet.
(3) A blokktérképek igazgatási szolgáltatási díját e rendelet 2 számú melléklete tartalmazza. A díjak az áfát nem tartalmazzák.
(4) Az MVH a Törvény 36. § (1) bekezdése szerinti eljárásai során a MePAR alapvető adatait és a kataszteri fedvényt
szolgáltathatja.
(5) A Törvény 36. § (1) bekezdésében foglalt más célú adatfelhasználás esetén a 4. § (1) és a 4. § (2) bekezdésében foglalt
adatok szolgáltatása az adatgazdával kötött szerződés alapján történhet.
(6) A MePAR alapvető adatainak és a kataszteri fedvénynek szolgáltatása analóg és digitális formában történhet.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
1. számú melléklet a 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelethez
Gazdálkodó neve: .........................................................................................................................
Ügyfélregiszteri száma: __________
Bejelentés a fizikai blokk határainak módosítására
A kérelmezők az őket érintő fizikai blokkokra vonatkozóan akkor jogosultak bejelentést tenni az MVH felé, ha őket a támogatási
eljárás során a blokk-kialakítás miatt érdeksérelem érné. Egy bejelentő lapon csak egy fizikai blokk szerepelhet. A bejelentéshez
kötelező az MVH által biztosított aktuális A/3-as blokktérkép melléklése a bejelentés tárgyának egyértelmű rajzi feltüntetésével.
A fizikai blokk azonosítója: _____-_-__
A bejelentés részletes leírása.
A bejelentés tárgyát az MVH által biztosított aktuális A/3-
as blokktérképen egyértelműen be kell rajzolni, a rajzra
sorszámmal kell hivatkozni.
Indoklás:
miért szükséges a kért változtatás?
A bejelentést az MVH illetékes megyei hivatalához folyamatosan lehet eljuttatni. A bejelentést az MVH a Földmérési és
Távérzékelési Intézet műszaki véleményének figyelembevételével elbírálja. A döntésről a gazdálkodót az MVH az elbírálástól
számított 30 napon belül határozattal értesíti. A következő évi kérelmezéshez az évente október 1-jéig benyújtott bejelentésekben
foglalt, az MVH által elfogadott változások kerülnek átvezetésre.
2. számú melléklet a 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelethez
Igazgatási szolgáltatási díjak
Másolat a MePAR egyedi fizikai blokktérképeiről
Tételszám
Az adat megnevezése Egysége
(formátum)
Díjtétel
(Ft)
1. Ortofotó alapú blokktérkép kataszteri fedvény nélkül A3 3 000
2. Ortofotó alapú blokktérkép kataszteri fedvénnyel A3 5 000
3. Ortofotó alapú áttekintő blokktérkép kataszteri fedvény
nélkül
A0 40 040
4. Ortofotó alapú áttekintő blokktérkép kataszteri fedvénnyel A0 48 400
Megjegyzések:
Az adatszolgáltatás analóg és digitális formában is történhet.
Formátumok


A dokumentum megtekinthető az alábbi formátumokban is:
- Microsoft Word Document formátum: http://terratis.hu/d456-2003-XI-13--115-FVM-rendelet-a-Mez-145-gazdasgi-Parcella-Azonos-shy-t-Rendszerr-145-l.doc

Partnerek


 
   Terratis Kft logo Ugrás az oldal tetejéreUgrás az oldal tetejére  |  www.terratis.hu címlap  |  Honlap térkép  |  Kapcsolat, elérhetőség
Földmérés  |  Szolgáltatás  |  Referencia  |  Műszerpark  |  Állás  |  Tudásbázis, fogalomtár
Adatvédelmi nyilatkozat | A terratis.hu honlap látogatása a feltételek elfogadását jelenti

Készítette, üzemelteti:
 WWW.MAXELINE.HU Kft
 
Powered by MaXeline MXCMS8
 - CMS, hosting megoldások

CégismertetőÁllásajánlat, állásHírek, események
ÉpületfeltüntetésSzintvonalas térkép készítéseVáltozási vázrajz készítés és záradékoltatásGPS alappontok létesítése rövid határidővelTervezéshez való felmérés & 3D tervezési alaptérkép előállításÉpület és birtokhatár kitűzés / Kitűzés megrendelői tervek alapjánAKG pályázatokhoz szükséges felmérések és dokumentációk készítése
Budapest és környékeTovábbi referenciáink
Leica TC1205 mérőállomásLeica TCR1205 R100 lézeres mérőállomásLeica TC1205+ mérőállomásLeica TCR803 Power lézeres mérőállomásLeica ATX1230 GPS+GLONASS antenna (3db)Leica RX1250 irányító egység (3 db)Leica SmartRover 1200 RTK GPS (3 db)Leica DNA03 felsőrendű digitális szintezőLeica Sprinter 250M digitális építőipari szintezőLeica Disto D5 lézeres távolságmérő
Céges partnereinkEgyüttműködő partnereink
Földmérő állás, földmérő állásajánlat, földmérő mérnök állásFöldmérő tudásbázis, földmérés fogalomtár