TERRATIS Kft.   1221 Budapest, Kapisztrán utca 23/B   Tel: +36-30-3382338   Kapcsolat Kapcsolat   Honlap térkép Honlap térkép   
 
Terratis földmérés nyitó oldal
Földmérő cég információ
Földmérő szolgáltatás
Földmérő referencia
Földmérés műszerpark
Földmérő partnereink
Földmérés extrák
Földmérő állás
Földmérés GPS alappontok létesítése Földmérés változási vázrajz készítés Földmérő 3D tervezési alaptérkép készítés Földmérés épület és birtokhatár kitűzés
        // www.TERRATIS.hu  / Extrák  / Földmérő tudásbázis, földmérés fogalomtár / Földmérési jogszabályok, törvények, rendeletek / 2006. évi CXX. törvény - az egyes építésüggyel kapcsolatos törvények módosításáról
Leica Geosystems2006. évi CXX. törvény - az egyes építésüggyel kapcsolatos törvények módosításáról

2006. évi CXX. törvény

az egyes építésüggyel kapcsolatos törvények módosításáról1

1. § Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 48. §-ának (10) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[(10) A (9) bekezdés szerinti egyéves időtartam az építésügyi hatóság számára újra kezdődik:]

d)~„d) az eljárás felfüggesztésének megszűnésekor."

2. § (1) Az Étv. 49. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha az építésügyi hatóság a 48. § szerint a fennmaradási engedélyt megadja, illetőleg a lebontást tudomásul veszi, ezzel egyidejűleg - a Kormány rendeletében meghatározott mértékben és módon - építésügyi bírságot szab ki."

(2) Az Étv. 49. §-a a következő (3)-(4) bekezdésekkel egészül ki:

„(3) Az építésügyi bírság nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, továbbá a kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, illetőleg a megfelelő védekezés kialakítására, a természetes vagy korábbi környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.

(4) Nem szabható ki bírság az olyan jogerős és végrehajtható építési, illetve bontási engedély alapján elvégzett építési tevékenységgel összefüggésben, amelynek az alapját képező határozatot utóbb az építésügyi hatóság a saját hatáskörében vagy ügyészi óvás folytán visszavonta, vagy amelyet az Alkotmánybíróság határozata alapján az építésügyi hatóság felügyeleti szerve megváltoztatta vagy megsemmisítette, feltéve, hogy az építtető a visszavonásra (megváltoztatásra, visszavonásra) alapot adó ok tekintetében nem járt el bizonyítottan rosszhiszeműen."

3. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) a következő 11/A. §-sal egészül ki:

„11/A. § A külön jogszabály szerint rendelkezésre álló - az épületre, illetőleg az abban lévő lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó - energetikai tanúsítványt a bérbeadó a szerződés megkötésével egyidejűleg a bérlőnek bemutatja."

4. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 22. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[22. § A bíróság végrehajtási záradékkal látja el]

b)~„b) az orvosi és az ügyvédi fegyelmi hatóságnak, továbbá a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek fegyelmi testületének pénzbírság és eljárási költség megfizetésére kötelező határozatát,"

5. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-ának (7) bekezdése a következő t) ponttal egészül ki:

[(7) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]

t)~„t) rendeletben szabályozza a környezetvédelmi, természetvédelmi, tájvédelmi szakértői tevékenység szakmai szabályait."

6. § (1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) melléklete XV. fejezetének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Az építésügyi hatóságnál indított eljárás, ha ez

a) elvi telekalakítási, telekalakítási engedélyre irányul, telkenként 5000 forint,

b) bármely egyéb elvi építésügyi hatósági engedélyre irányul, 15 000 forint,

c) új lakóépület építésének, meglévő lakóépület bővítésének, átalakításának, felújításának, helyreállításának, elmozdításának, építésügyi hatósági engedélyezésére irányul lakásonként, illetve vegyes rendeltetésű épület esetében az épület rendeltetését meghatározó önálló rendeltetési egységenként 10 000 forint,

d) egyéb rendeltetésű épület építésére vonatkozó engedélyre irányul,

- önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig 20 000 forint,

- a 250 m2 -nél nagyobb hasznos alapterületű rendeltetési egységenként 100 000 forint,

e) műtárgy építésére irányul, 100 m2-ként 10 000 forint,

f) a c) pontban foglaltak kivételével, meglévő építmény átalakítására, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására, továbbá bővítésére vonatkozó engedélyre irányul, önálló rendeltetési egységenként 10 000 forint,

g) felvonó, mozgólépcső és mozgójárda építésére vonatkozó engedélyre irányul, 15 000 forint,

h) módosított építésügyi hatósági engedélyre irányul, az alapeljárás illetékével egyező mértékű,

i) az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő műszaki megoldás engedélyére irányul, 20 000 forint,

j) egyéb építési tevékenységre vonatkozó engedélyre irányul, 10 000 forint,

k) antennák, antennatartó szerkezetek, csatlakozó műtárgyak építésügyi hatósági engedélyezési eljárására irányul, az eljárás tárgyát képező távközlési építmény legnagyobb lineáris méretét figyelembe véve, megkezdett méterenként 50 000 forint,

l) egyéb bejelentési eljárásra irányul, 10 000 forint

illeték alá esik."

(2) Az Itv. mellékletének XV. fejezete a következő 6. ponttal egészül ki:

„6. Az 1. c) pontban foglalt építési tevékenységgel egy építésügyi hatósági határozatban engedélyezett és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabály szerint az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolására szolgáló építmények építésének, bővítésének, átalakításának, felújításának, helyreállításának, elmozdításának, építésügyi hatósági engedélyezésére irányuló eljárásért az 1. c) pontban meghatározotton túlmenően illetéket nem kell fizetni."

7. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a korábbi Építésügyi Minisztérium, illetve Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium javára 1988. december 31-ig az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom, valamint elővásárlási jog e törvény erejénél fogva megszűnik. Az elidegenítési és terhelési tilalmat, valamint az elővásárlási jogot az ingatlan tulajdonosának kérelmére kell az ingatlan-nyilvántartásból törölni.

8. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2007. január 1. napján lép hatályba, a 2. §-ával és a 6. §-ával megállapított rendelkezéseket hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A 6. § e törvény kihirdetését követő negyvenötödik napon, az Étv. 2006. évi L. törvénnyel megállapított 39. §-a (1) bekezdésének c) pontja 2008. január 1. napján, az e törvény 3. §-ával megállapított Lt. 11/A. §-a 2009. január 1. napján lép hatályba.

(3) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) az Itv. melléklete XV. fejezetének

aa) 2. pontjában az „1. c)-g) pontban" szövegrész helyébe az „1. c)-g) és i)-l) pontban" szövegrész,

ab) a 3. pontjában a „bármely" szövegrész helyébe a „- 1. c) pont kivételével -" szövegrész, a „2000 forint" szövegrész helyébe az „5000 forint" szövegrész,

ac) az 5. pontjában a „20 000 forint" szövegrész helyébe a „30 000 forint" szövegrész,

b) az Étv.

ba) 6. §-ának (7) bekezdésében a „helyi önkormányzat" szövegrész helyébe a „települési önkormányzat" szövegrész,

bb) 14. §-a (3) bekezdésének második mondatában a „területfelhasználási egység" szövegrész helyébe „területegység" szövegrész,

bc) 34. §-a (6) bekezdésében a „műszaki" szövegrész helyébe a „jogszabályban meghatározott" szövegrész,

bd) 53/A. §-ának (2) bekezdésében a „különösen" szövegrész helyébe a „vizsgálni kell a következők ügyféli jogállását" szövegrész,

be) 62. §-a (1) bekezdésének h) pontjában a „műszaki szakértői" szövegrész helyébe az „építésügyi igazgatási, továbbá műszaki szakértő" szövegrész,

c) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény

ca) 15. §-ának (3) bekezdésében a „gazdasági kamarák" szövegrész helyébe a „gazdasági, illetve szakmai kamarák" szövegrész,

cb) 63. §-ának (1) bekezdésében a „gazdasági kamarát" szövegrész helyébe a „gazdasági, illetve szakmai kamarát" szövegrész

lép.

(4) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok módosításáról szóló 2000. évi CXXXVI. törvény 183. §-a (1) bekezdésének a) pontja,

b) az Étv. 11. §-a (1) bekezdésének harmadik mondata, 13. §-a (3) bekezdésében „a 12. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel" szövegrész,

c) az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 93. §-a.

forrás: jogtár
Formátumok


A dokumentum megtekinthető az alábbi formátumokban is:
- Microsoft Word Document formátum: http://terratis.hu/d445-2006-vi-CXX-trvny-az-egyes-p-shy-tsggyel-kapcsolatos-trvnyek-mdos-shy-tsrl.doc

Partnerek


 
   Terratis Kft logo Ugrás az oldal tetejéreUgrás az oldal tetejére  |  www.terratis.hu címlap  |  Honlap térkép  |  Kapcsolat, elérhetőség
Földmérés  |  Szolgáltatás  |  Referencia  |  Műszerpark  |  Állás  |  Tudásbázis, fogalomtár
Adatvédelmi nyilatkozat | A terratis.hu honlap látogatása a feltételek elfogadását jelenti

Készítette, üzemelteti:
 WWW.MAXELINE.HU Kft
 
Powered by MaXeline MXCMS8
 - CMS, hosting megoldások

CégismertetőÁllásajánlat, állásHírek, események
ÉpületfeltüntetésSzintvonalas térkép készítéseVáltozási vázrajz készítés és záradékoltatásGPS alappontok létesítése rövid határidővelTervezéshez való felmérés & 3D tervezési alaptérkép előállításÉpület és birtokhatár kitűzés / Kitűzés megrendelői tervek alapjánAKG pályázatokhoz szükséges felmérések és dokumentációk készítése
Budapest és környékeTovábbi referenciáink
Leica TC1205 mérőállomásLeica TCR1205 R100 lézeres mérőállomásLeica TC1205+ mérőállomásLeica TCR803 Power lézeres mérőállomásLeica ATX1230 GPS+GLONASS antenna (3db)Leica RX1250 irányító egység (3 db)Leica SmartRover 1200 RTK GPS (3 db)Leica DNA03 felsőrendű digitális szintezőLeica Sprinter 250M digitális építőipari szintezőLeica Disto D5 lézeres távolságmérő
Céges partnereinkEgyüttműködő partnereink
Földmérő állás, földmérő állásajánlat, földmérő mérnök állásFöldmérő tudásbázis, földmérés fogalomtár